Tuesday, May 15, 2018

普门品 (Information Gatherings)

Today I want to encourage all of u to chant Pu Meng Ping Text. And also sometimes can listen to the extracted Poems from the Pu Meng Ping.


Sometimes I will Light Some incense and play this music at home.
Many man youtube informations but u all need to be careful. And omhealth has filtered and show u the right one:>

( Any mistakes in Typo, would like to humbly ask for forgiveness and may the merits of encouraging all to read this dedicate to all beings)

All these years I find this Sutra very very good. Actually beside mantra is good once a week u read this sutra. Slowly u can see changes in ur life and i wont say luck but ur thoughts which change ur life;

Below is not the full text but the extract poems from the FULL Text which u can listen more often when life really block to find the power and truth within. U can sing together.Or version 2 
Above it sings the 10 kind of protection. Sometimes the poems have deeper meaning. When it sings the protection of fire. the fire can be fire of ignorance, ignorance.
10 Protection
Although Avalokiteshvara is in many, many prominent sutras, it is in chapter 25 of the Lotus Sutra that we learn of the ten salvations (protections or deliverances) of Kuan Yin.   [Full Chapter 25 of Lotus Sutra at end of this feature.]
Although Kuan Yin is associated with rescues from fear and danger in other sutras, it is in chapter 25 of the Lotus Sutra that we learn, in detail, the ten Great Deliverance (Salvations) and Protections of Avalokiteshvara

Protection from dangers of Fire

“If there are people who wish to harm you
by pushing you into the great pit of inferno,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
the inferno pit will be transformed into a water pond.
— Lotus Sutra 25: 2.3

Deliverance from dangers of Water

“If you are drifting in a great ocean
and facing imminent danger
with dragons, fishes, and other demons,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
the waves will be unable to swallow you.
— Lotus Sutra 25: 2.4

Deliverance from dangers of falling

“If you are at the summit of Mount Sumeru,
and someone pushes you off the edge,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
you will be suspended in midair like the sun in the sky.
— Lotus Sutra 25: 2.5

Deliverance from dangers of politics

“If you are suffering from the punishment of government,
and your life is about to end by execution,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
the sword will be splintered into pieces.
— Lotus Sutra 25: 2.8

Deliverance from Prison

“If you are being locked in a prison
and your hands and feet are being bound by chains and fetters,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
you will be released and freed.
— Lotus Sutra 25: 2.9
.

Deliverance from Curses or Poisons

“If there are people who wish to harm you
by curses or poisonous herbs,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
the effects will be bounced back to the originator.
— Lotus Sutra 25: 2.10

Deliverance from Demons

“If you face harm from vicious rakshasas,
poisonous dragons, or various demons,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
no one will dare to harm you.
— Lotus Sutra 25: 2.11

Deliverance from Evil Beasts

“If you are surrounded by evil beasts
with sharp fangs and fearful claws,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
they will quickly flee and scamper away in all directions.
— Lotus Sutra 25: 2.12

Protection during Disputes or War

“If you have disputes before the court,
or are fearful in the midst of the war,
think of the power of Bodhisattva Avalokitesvara;
all enemies full of resentment will retreat.
— Lotus Sutra 25: 2.21

Bestow Children of Good Fortune

“If there are women who wish to give birth to a son, they should worship by giving offerings to Bodhisattva Avalokitesvara, who will bestow them a son blessed with good fortune, virtue, and wisdom. If they wish to have a daughter, they will have a beautiful and adorable daughter blessed with accumulated benevolent roots.
— Lotus Sutra 25: 1.11FULL text Universal Gate Sūtra 觀世音菩薩普門品The Universal Gate Chapter introduces the compassionate visage of Avalokitesvara Bodhisattva (Chi:Guanyin), who has been a source of inspiration and devotion for Buddhists and non-Buddhists for centuries. This short chapter of sutra, chanted and memorized throughout East Asia, is believed to be a strong protection of our body and mind.
佛陀在《觀世音菩薩普門品》中,讚揚了千百年來被世人所敬仰、供奉的大慈大悲觀世音菩薩。該品從《妙法蓮華經》中節選,在東亞地區廣泛流行。奉持、讀誦之人可獲觀世音菩薩身心的保護。

Lotus Sutrais highly valued in the Mahayana tradition, because of its power to transform lives. What's more: it places the power back in our hands! It also grants us the three most cherished dreams - freedom from fear, breaking of illusions and the resultant happiness...
The crucial difference that it makes to our lives is that instead of feeling overwhelmed by one's problems and escaping society or the company of others, it inspires one to remain in society and engage fully with others.

So Chapter 25 of lotus sutra is the well-known 普门品。

I have rearrange the format so everyone can read and is very helpful for personal development and calming the mind. Also when u read further down there is a Guan Yin Pu Sa Jie song , which is like different little poems. Sometimes u can just read the poems


One of the poems alone which they say is very good for eyes issues is

无垢清净光 慧日破诸暗
能伏灾风火 普明照世间

And u can just read this poems sometimes. But is better to read the whole text.


Beginning is a discussion who and merits of Guan Yin Pusa
Than Follows by the poems singing the Praise and Helpfulness of Guan YinPuSa


Mào fǎ lián huá jīnɡ guān shì yīn pú sà pǔ mén pǐn
妙 法 莲 华 经 观 世 音 菩 萨 普 门 品
  
ěr shí wú jìn yì pú sà 、jí cónɡ zuò qǐ ,piān tǎn yòu jiān ,
尔 时 无 尽 意 菩 萨 (is a person ) 、即 从 座 起 ,偏 袒 右 肩 ,
  
hé zhǎnɡ xiànɡ fó、ér zuò shì yán :
合 掌 向 佛 、而 作 是 言 :

shì zūn,guān shì yīn pú sà 、yǐ hé yīn yuán 、mínɡ guān shì yīn ? ”
世 尊,观 世 音 菩 萨、以 何 因 缘、名 观 世 音 ? ”

fó gào wú jìn yì pú sà :“ shàn nán zǐ ,ruò yǒu wú liànɡ bǎi qiān wàn yì zhònɡ shēnɡ 、
佛 告 无 尽 意 菩 萨 :“善 男 子,若 有 无 量 百 千 万 亿 众 生 、

shòu zhū kǔ nǎo , wén shì guān shì yīn pú sà , yì xīn chēnɡ mínɡ ,
受 诸 苦 恼 , 闻 是 观 世 音 菩 萨 , 一 心 称 名 ,

guān shì yīn pú sà jí shí guān qí yīn shēnɡ , jiē dé jiě tuō 。
观 世 音 菩 萨 即 时 观 其 音 声 ,皆 得 解 脱 。

ruò yǒu chí shì guān shì yīn pú sà mínɡ zhě , shè rù dà huǒ , huǒ bù nénɡ shāo ,
若 有 持 是 观 世 音 菩 萨 名 者 ,设 入 大 火,火 不 能 烧 ,

yóu shì pú sà wēi shén lì gù 。 ruò wéi dà shuǐ suǒ piāo , chēnɡ qí mínɡ hào ,
由 是 菩 萨 威 神 力 故。若 为 大 水 所 漂 ,称 其 名 号 ,

jí dé qiǎn chù 。 ruò yǒu bǎi qiān wàn yì zhònɡ shēnɡ , wèi qiú jīn 、 yín 、
即 得 浅 处 。 若 有 百 千 万 亿 众 生 ,为 求 金 、 银 、

liú lí 、 chē qú 、 mǎ nǎo 、 shān hú 、 hǔ pò 、 zhēn zhū 、 děnɡ bǎo , rù yú dà hǎi ,
琉 璃、砗 磲 、玛 瑙、 珊 瑚、 琥 珀 、真 珠 、等 宝 ,入 于 大 海 ,

jiǎ shǐ hēi fēnɡ chuī qí chuán fǎnɡ 、 piāo duò luó chà guǐ guó ,
假 使 黑 风 吹 其 船 舫、 飘 堕 罗 刹 鬼 国 ,

qí zhōnɡ ruò yǒu nǎi zhì yì rén 、
其 中 若 有 乃 至 一 人 、

chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě , shì zhū rén děnɡ , jiē dé jiě tuō luó chà zhī nàn 。
观 世 音 菩 萨 名 者 ,是 诸 人 等 ,皆 得 解 脱 罗 刹 之 难 。

yǐ shì yīn yuán , mínɡ guān shì yīn 。 ”
以 是 因 缘 , 名 观 世 音 。 ”

ruò fù yǒu rén 、 lín dānɡ bèi hài , chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě ,
 若 复 有 人 、临 当 被 害,称 观 世 音 菩 萨 名 者 ,

bǐ suǒ zhí dāo zhànɡ 、 xún duàn duàn huài , ér dé jiě tuō 。 ruò sān qiān dà qiān guó tǔ ,
彼 所 执 刀 杖 、寻 段 段 坏 ,而 得 解 脱。若 三 千 大 千 国 土 ,

mǎn zhōnɡ yè chā 、 luó chà , yù lái nǎo rén , wén qí chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě ,
满 中 夜 叉、 罗 刹 , 欲 来 恼 人 ,闻 其 称 观 世 音 菩 萨 名 者 ,

shì zhū è guǐ 、 shànɡ bù nénɡ yǐ è yǎn shì zhī , kuànɡ fù jiā hài 。
是 诸 恶 鬼 、 尚 不 能 以 恶 眼 视 之 , 况 复 加 害 。

shè fù yǒu rén , ruò yǒu zuì 、 ruò wú zuì , niǔ xiè 、 jiā suǒ 、
设 复 有 人 , 若 有 罪 、 若 无 罪 , 杻 械 、 枷 锁 、

jiǎn xì qí shēn ,chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ zhě ,jiē xī duàn huài ,jí dé jiě tuō 。
检 系 其 身 , 称 观 世 音 菩 萨 名 者 , 皆 悉 断 坏 , 即 得 解 脱 。

ruò sān qiān dà qiān guó tǔ 、 mǎn zhōnɡ yuàn zéi , yǒu yì shānɡ zhǔ , jiānɡ zhū shānɡ rén ,
若 三 千 大 千 国 土 、 满 中 怨 贼 , 有 一 商 主 , 将 诸 商 人 ,

jī chí zhònɡ bǎo 、 jīnɡ guò xiǎn lù , qí zhōnɡ yì rén 、 zuò shì chànɡ yán :
赍 持 重 宝 、 经 过 险 路 , 其 中 一 人 、 作 是 唱 言 :

 zhū shàn nán zǐ 、 wù dé kǒnɡ bù ,
诸 善 男 子 、 勿 得 恐 怖 ,

rǔ děnɡ yīnɡ dānɡ yì xīn chēnɡ guān shì yīn pú sà mínɡ hào ,
汝 等 应 当 一 心 称 观 世 音 菩 萨 名 号 ,

shì pú sà nénɡ yǐ wú wèi shī yú zhònɡ shēnɡ ,
是 菩 萨 能 以 无 畏 施 于 众  生,

rǔ děnɡ ruò chēnɡ mínɡ zhě , yú cǐ yuàn zéi 、 dānɡ dé jiě tuō 。 ’
汝 等 若 称 名 者 , 于 此 怨 贼 、 当 得 解 脱 。 ’

zhònɡ shānɡ rén wén , jù fā shēnɡ yán : ‘
众 商 人 闻 , 俱 发 声 言 : ‘

nánmóguān shì yīn pú sà 。 ’ chēnɡ qí mínɡ gù , jí dé jiě tuō 。 ”
南 无 观 世 音 菩 萨 。 ’ 称 其 名 故 , 即 得 解 脱 。 ”

 wú jìn yì , guān shì yīn pú sà mó hē sà wēi shén zhī lì 、 wēi wēi rú shì 。
 无 尽 意 , 观 世 音 菩 萨 摩 诃 萨 威 神 之 力 、 巍 巍 如 是 。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ 、 duō yú yín yù ,
若 有 众 生 、 多 于 淫 欲 ,

chánɡ niàn gōnɡ jìnɡ guān shì yīn pú sà , biàn dé lí yù 。
常 念 恭 敬 观 世 音 菩 萨 , 便 得 离 欲 。

ruò duō chēn huì , chánɡ niàn gōnɡ jìnɡ guān shì yīn pú sà , biàn dé lí chēn 。
若 多 嗔 恚 , 常 念 恭 敬 观 世 音 菩 萨 , 便 得 离 嗔 。

ruò duō yú chī , chánɡ niàn gōnɡ jìnɡ guān shì yīn pú sà , biàn dé lí chī 。
若 多 愚 痴 , 常 念 恭 敬 观 世 音 菩 萨 , 便 得 离 痴 。

wú jìn yì , guān shì yīn pú sà 、 yǒu rú shì děnɡ dà wēi shén lì , duō suǒ ráo yì ,
无 尽 意 , 观 世 音 菩 萨 、 有 如 是 等 大 威 神 力 , 多 所 饶 益 ,

shì gù zhònɡ shēnɡ 、 chánɡ yīnɡ xīn niàn 。
是 故 众 生 、 常 应 心 念 。

ruò yǒu nǚ rén 、 shè yù qiú nán , lǐ bài gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà ,
若 有 女 人 、 设 欲 求 男 , 礼 拜 供 养 观 世 音 菩 萨 ,

biàn shēnɡ fú dé zhì huì zhī nán ,
便 生 福 德 智 慧 之 男 ,

shè yù qiú nǚ , biàn shēnɡ duān zhènɡ yǒu xiānɡ zhī nǚ , sù zhí dé běn ,
设 欲 求 女 , 便 生 端 正 有 相 之 女 , 宿 植 德 本 ,

zhònɡ rén ài jìnɡ 。 wú jìn yì , guān shì yīn pú sà yǒu rú shì lì , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ 
众 人 爱 敬 。 无 尽 意 , 观 世 音 菩 萨 有 如 是 力 , 若 有 众 生 、

gōnɡ jìnɡ lǐ bài guān shì yīn pú sà , fú bù tánɡ juān ,
恭 敬 礼 拜 观 世 音 菩 萨 , 福 不 唐 捐 ,

shì gù zhònɡ shēnɡ jiē yīnɡ shòu chí guān shì yīn pú sà mínɡ hào 。 ”
是 故 众 生 皆 应 受 持 观 世 音 菩 萨 名 号 。 ”

wú jìn yì , ruò yǒu rén 、 shòu chí liù shí èr yì hénɡ hé shā pú sà mínɡ zi ,
 无 尽 意 , 若 有 人 、 受 持 六 十 二 亿 恒 河 沙 菩 萨 名 字 ,

fù jìn xínɡ gōnɡ yǎnɡ yǐn shí 、 yī fu 、 wò jù 、 yī yào , yú rǔ yì yún hé ,
复 尽 形 供 养 饮 食 、 衣 服 、 卧 具 、 医 药 , 于 汝 意 云 何 ,

shì shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén 、 gōnɡ dé duō fǒu ? ”
是 善 男 子 、 善 女 人 、 功 德 多 否 ? ”

wú jìn yì yán : “ shèn duō , shì zūn 。 ” fó yán : “ ruò fù yǒu rén 、
无 尽 意 言 : “ 甚 多 , 世 尊 。 ” 佛 言 : “ 若 复 有 人 、

shòu chí guān shì yīn pú sà mínɡ hào , nǎi zhì yì shí lǐ bài 、 gōnɡ yǎnɡ ,
受 持 观 世 音 菩 萨 名 号 , 乃 至 一 时 礼 拜 、 供 养 ,

shì èr rén fú , zhènɡ děnɡ wú yì , yú bǎi qiān wàn yì jié 、 bù kě qiónɡ jìn ,
是 二 人 福 , 正 等 无 异 , 于 百 千 万 亿 劫 、 不 可 穷 尽 ,

wú jìn yì , shòu chí guān shì yīn pú sà mínɡ hào , dé rú shì wú liànɡ wú biān fú dé ī lì 。 ”
无 尽 意 , 受 持 观 世 音 菩 萨 名 号 , 得 如 是 无 量 无 边 福 德 之 利 。 ”

wú jìn yì pú sà bái fó yán : “ shì zūn , guān shì yīn pú sà 、 yún hé yóu cǐ suō pó shì jiè ,
无 尽 意 菩 萨 白 佛 言 : “ 世 尊 , 观 世 音 菩 萨 、 云 何 游 此 娑 婆 世 界 ,

yún hé ér wéi zhònɡ shēnɡ shuō fǎ , fānɡ biàn zhī lì , qí shì yún hé ? ”
云 何 而 为 众 生 说 法 , 方 便 之 力 , 其 事 云 何 ? ”

fó gào wú jìn yì pú sà : “ shàn nán zǐ , ruò yǒu guó tǔ zhònɡ shēnɡ 、
佛 告 无 尽 意 菩 萨 : “ 善 男 子 , 若 有 国 土 众 生 、

yīnɡ yǐ fó shēn dé dù zhě , guān shì yīn pú sà jí xiàn fó shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 佛 身 得 度 者 , 观 世 音 菩 萨 即 现 佛 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ pì zhī fó shēn dé dù zhě , jí xiàn pì zhī fó shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 辟 支 佛 身 得 度 者 , 即 现 辟 支 佛 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ shēnɡ wén shēn dé dù zhě , jí xiàn shēnɡ wén shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 声 闻 身 得 度 者 , 即 现 声 闻 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ fàn wánɡ shēn dé dù zhě , jí xiàn fàn wánɡ shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 梵 王 身 得 度 者 , 即 现 梵 王 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ dì shì shēn dé dù zhě , jí xiàn dì shì shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 帝 释 身 得 度 者 , 即 现 帝 释 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ zì zài tiān shēn dé dù zhě , jí xiàn zì zài tiān shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 自 在 天 身 得 度 者 , 即 现 自 在 天 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ dà zì zài tiān shēn dé dù zhě ,jí xiàn dà zì zài tiān shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 大 自 在 天 身 得 度 者 ,即 现 大 自 在 天 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ tiān dà jiānɡ jūn shēn dé dù zhě ,jí xiàn tiān dà jiānɡ jūn shēn ér wéi shuō fǎ 应 以 天 大 将 军 身 得 度 者 ,即 现 天 大 将 军 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ bǐ shā mén shēn dé dù zhě ,jí xiàn bǐshā mén shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 毗 沙 门 身 得 者 ,即 现 毗 沙 门 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ xiǎo wánɡ shēn dé dù zhě , jí xiàn xiǎo wánɡ shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 小 王 身 得 度 者 , 即 现 小 王 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ zhǎnɡ zhě shēn dé dù zhě , jí xiàn zhǎnɡ zhě shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 长 者 身 得 度 者 , 即 现 长 者 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ jū shì shēn dé dù zhě ,jí xiàn jū shì shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 居 士 身 得 度 者 ,即 现 居 士 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ zǎi guān shēn dé dù zhě , jí xiàn zǎi guān shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 宰 官 身 得 度 者 , 即 现 宰 官 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ pó luó mén shēn dé dù zhě , jí xiàn pó luó mén shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 婆 罗 门 身 得 度 者 , 即 现 婆 罗 门 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、yōu pó sāi 、 yōu pó yí shēn dé dù zhě ,
应 以 比 丘 、 比 丘 尼 、优 婆 塞 、 优 婆 夷 身 得 度 者 ,

jí xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu pó sāi 、yōu pó yí shēn ér wéi shuō fǎ 。
即 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优 婆 塞 、 优 婆 夷 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ zhǎnɡ zhě 、 jū shì 、 zǎi guān 、 pó luó mén fù nǚ shēn dé dù zhě ,
应 以 长 者 、 居 士 、 宰 官 、 婆 罗 门 妇 女 身 得 度 者 ,

jí xiàn fù nǚ shēn ér wéi shuō fǎ 。
即 现 妇 女 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ tónɡ nán 、 tónɡ nǚ shēn dé dù zhě , jí xiàn tónɡ nán 、tónɡ nǚ shēn ér wéi shuō fǎ 。
应 以 童 男 、 童 女 身 得 度 者 , 即 现 童 男 、 童 女 身 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ tiān lónɡ 、 yè chā 、 qián tà pó 、 ā xiū luó 、
应 以 天 龙 、 夜 叉 、 乾 闼 婆 、 阿 修 罗 、

jiā lóu luó 、 jǐn nà luó 、 mó hóu luó qié 、 rén fēi rén děnɡ shēn dé dù zhě ,
迦 楼 罗 、 紧 那 罗 、 摩 睺 罗 伽 、 人 非 人 等 身 得 度 者 ,

jí jiē xiàn zhī ér wéi shuō fǎ 。
即 皆 现 之 而 为 说 法 。

yīnɡ yǐ zhí jīn gānɡ shén shēn dé dù zhě , jí xiàn zhí jīn gānɡ shén shēn ér wéi shuō fǎ 。 ”
应 以 执 金 刚   神 身 得 度 者 , 即 现 执 金 刚 神  身 而 为 说 法 。 ”

wú jìn yì , shì guān shì yīn pú sà chénɡ jiù rú shì gōnɡ dé , yǐ zhǒnɡ zhǒnɡ xínɡ 、
 无 尽 意 , 是 观 世 音 菩 萨 成 就 如 是 功 德 , 以 种 种 形 、

yóu zhū guó tǔ , dù tuō zhònɡ shēnɡ ,
游 诸 国 土 , 度 脱 众 生 ,

shì gù rǔ děnɡ yīnɡ dānɡ yì xīn gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà 。
是 故 汝 等 应 当 一 心 供 养 观 世 音 菩 萨 。

shì guān shì yīn pú sà mó hē sà , yú bù wèi jí nán zhī zhōnɡ 、 nénɡ shī wú wèi ,
是 观 世 音 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 怖 畏 急 难 之 中 、 能 施 无 畏 ,

shì gù cǐ suō pó shì jiè 、 jiē hào zhī wéi shī wú wèi zhě 。 ”
是 故 此 娑 婆 世 界 、 皆 号 之 为 施 无 畏 者 。 ”

wú jìn yì pú sà bái fó yán : “ shì zūn , wǒ jīn dānɡ gōnɡ yǎnɡ guān shì yīn pú sà  
无 尽 意 菩 萨 白 佛 言 : “ 世 尊 , 我 今 当 供 养 观 世 音 菩 萨 。 ”

jí jiě jǐnɡ zhònɡ zhū bǎo yīnɡ luò 、 jià zhí bǎi qiān liǎnɡ jīn , ér yǐ yǔ zhī , zuò shì yán : .
即 解 颈 众 珠 宝 璎 珞 、 价 值 百 千 两 金 , 而 以 与 之 , 作 是 言 :

rén zhě , shòu cǐ fǎ shī zhēn bǎo yīnɡ luò 。 ” shí guān shì yīn pú sà bù kěn shòu zhī 。
仁 者 , 受 此 法 施 珍 宝 璎 珞 。 ” 时 观 世 音 菩 萨 不 肯 受 之 。

wú jìn yì fù bái guān shì yīn pú sà yán : “ rén zhě , mǐn wǒ děnɡ gù , shòu cǐ yīnɡ luò 。 ”
无 尽 意 复 白 观 世 音 菩 萨 言 : “ 仁 者 , 愍 我 等 故 , 受 此 璎 珞 。 ”

er shí fó gào guān shì yīn pú sà : “ dānɡ mǐn cǐ wú jìn yì pú sà 、 jí sì zhònɡ tiān lónɡ 、
尔 时 佛 告 观 世 音 菩 萨 : “ 当 愍 此 无 尽 意 菩 萨 、 及 四 众 天 龙 、

yè chā 、 qián tà pó 、 ā xiū luó 、 jiā lóu luó 、 jǐn nà luó 、 mó hóu luó
夜 叉 、 乾 闼 婆 、 阿 修 罗 、 迦 楼 罗 、 紧 那 罗 、 摩 睺 罗

qié 、 rén fēi rén děnɡ gù , shòu shì yīnɡ luò 。 ” jí shí guān shì yīn pú sà mǐn zhū sì zhònɡ 、
伽 、 人 非 人 等 故 , 受 是 璎 珞 。 ” 即 时 观 世 音 菩 萨 愍 诸 四 众 、

jí yú tiān lónɡ 、 rén fēi rén děnɡ , shòu qí yīnɡ luò ,
及 于 天 龙 、 人 非 人 等 , 受 其 璎 珞 ,

fēn zuò èr fēn , yì fēn fènɡ shì jiā móu ní fó , yì fēn fènɡ duō bǎo fó tǎ 。
分 作 二 分 , 一 分 奉 释 迦 牟 尼 佛 ,一 分 奉 多 宝 佛 塔 。

wú jìn yì , guān shì yīn pú sà yǒu rú shì zì zài shén lì , yóu yú suō pó shì jiè 。 ”
无 尽 意 , 观 世 音 菩 萨 有 如 是 自 在 神 力 , 游 于 娑 婆 世 界 。 ”

ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wèn yuē :
尔 时 无 尽 意 菩 萨 以 偈 问 曰 :

shì zūn miào xiānɡ jù , wǒ jīn zhònɡ wèn bǐ , fó zǐ hé yīn yuán , mínɡ wéi guān shì yīn 。
世 尊 妙 相 具 , 我 今 重 问 彼 , 佛 子 何 因 缘 , 名 为 观 世 音 。

jù zú miào xiānɡ zūn , jì dá wú jìn yì 。 rǔ tīnɡ guān yīn xínɡ , shàn yīnɡ zhū fānɡ suǒ ,
具 足 妙 相 尊 , 偈 答 无 尽 意 。 汝 听 观 音 行 , 善 应 诸 方 所 ,

hónɡ shì shēn rú hǎi , lì jié bù sī yì , shì duō qiān yì fó , fā dà qīnɡ jìnɡ yuàn 。
宏 誓 深 如 海 , 历 劫 不 思 议 , 侍 多 千 亿 佛 , 发 大 清 净 愿 。

wǒ wéi rǔ luè shuō , wén mínɡ jí jiàn shēn , xīn niàn bù kōnɡ guò , nénɡ miè zhū yǒu kǔ 。
我 为 汝 略 说 , 闻 名 及 见 身 , 心 念 不 空 过 , 能 灭 诸 有 苦 。

jiǎ shǐ xìnɡ hài yì , tuī luò dà huǒ kēnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , huǒ kēnɡ biàn chénɡ chí 。
假 使 兴 害 意 , 推 落 大 火 坑 , 念 彼 观 音 力 , 火 坑 变 成 池 。

huò piāo liú jù hǎi , lónɡ yú zhū guǐ nán , niàn bǐ guān yīn lì , bō lànɡ bù nénɡ méi 。
或 漂 流 巨 海 , 龙 鱼 诸 鬼 难 , 念 彼 观 音 力 , 波 浪 不 能 没 。

huò zài xū mí fēnɡ 、 wéi rén suǒ tuī duò , niàn bǐ guān yīn lì , rú rì xū kōnɡ zhù 。
或 在 须 弥 峰 、 为 人 所 推 堕 , 念 彼 观 音 力 , 如 日 虚 空 住 。

huò bèi è rén zhú , duò luò jīn gānɡ shān , niàn bǐ guān yīn lì , bù nénɡ sǔn yì máo 。
或 被 恶 人 逐 , 堕 落 金 刚 山 , 念 彼 观 音 力 , 不 能 损 一 毛 。

huò zhí yuàn zéi rào , gè zhí dāo jiā hài , niàn bǐ guān yīn lì , xián jí qǐ cí xīn 。
或 值 怨 贼 绕 , 各 执 刀 加 害 , 念 彼 观 音 力 , 咸 即 起 慈 心 。

huò zāo wánɡ nán kǔ , lín xínɡ yù shòu zhōnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , dāo xún duàn duàn huài 。
或 遭 王 难 苦 , 临 刑 欲 寿 终 , 念 彼 观 音 力 ,刀 寻 段 段 坏 。

huò qiú jìn jiā suǒ , shǒu zú bèi niǔ xiè , niàn bǐ guān yīn lì , shì rán dé jiě tuō 。
或 囚 禁 枷 锁 , 手 足 被 杻 械 , 念 彼 观 音 力 , 释 然 得 解 脱 。

zhòu zǔ zhū dú yào 、 suǒ yù hài shēn zhě , niàn bǐ guān yīn lì , hái zhe yú běn rén 。
咒 诅 诸 毒 药 、 所 欲 害 身 者 , 念 彼 观 音 力 , 还 着 于 本 人 。

huò yù è luó chà 、 dú lónɡ zhū guǐ děnɡ , niàn bǐ guān yīn lì , shí xī bù gǎn hài 。
或 遇 恶 罗 刹 、 毒 龙 诸 鬼 等 , 念 彼 观 音 力 , 时 悉 不 敢 害 。

ruò è shòu wéi rào , lì yá zhǎo kě bù , niàn bǐ guān yīn lì , jí zǒu wú biān fānɡ 。
若 恶 兽 围 绕 , 利 牙 爪 可 怖 , 念 彼 观 音 力 , 疾 走 无 边 方 。

yuán shé jí fù xiē , qì dú yān huǒ rán , niàn bǐ guān yīn lì , xún shēnɡ zì huí qù 。
蚖 蛇 及 蝮 蝎 ,气 毒 烟 火 燃 ,念 彼 观 音 力 ,寻 声 自 回 去 。

yún léi gǔ chè diàn , jiànɡ báo shù dà yǔ , niàn bǐ guān yīn lì , yìnɡ shí dé xiāo sàn 。
云 雷 鼓 掣 电 ,降 雹 澍 大 雨 , 念 彼 观 音 力 , 应 时 得 消 散 。

zhònɡ shēnɡ bèi kùn è , wú liànɡ kǔ bī shēn , guān yīn miào zhì lì , nénɡ jiù shì jiān kǔ 。
众 生 被 困 厄 ,无 量 苦 逼 身 , 观 音 妙 智 力 ,能 救 世 间 苦 。

jù zú shén tōnɡ lì , guǎnɡ xiū zhì fānɡ biàn , shí fānɡ zhū guó tǔ , wú chà bú xiàn shēn 。
具 足 神 通 力 ,广 修 智 方 便 ,十 方 诸 国 土 , 无 刹 不 现 身 。

zhǒnɡ zhǒnɡ zhū è qù , dì yù guǐ chù shenɡ , shēnɡ lǎo bìnɡ sǐ kǔ , yǐ jiàn xī lìnɡ miè 。
种 种 诸 恶 趣 , 地 狱 鬼 畜 生 , 生 老 病 死 苦 , 以 渐 悉 令 灭 。

zhēn guān qīnɡ jìnɡ guān , guǎnɡ dà zhì huì guān ,
真 观 清 净 观 , 广 大 智 慧 观 ,

bēi guān jí cí guān , chánɡ yuàn chánɡ zhān yǎnɡ 。
悲 观 及 慈 观 , 常 愿 常 瞻 仰 。

wú gòu qīnɡ jìnɡ guānɡ 、 huì rì pò zhū àn , nénɡ fú zāi fēnɡ huǒ , pǔ mínɡ zhào shì jiān 。
无 垢 清 净 光 、 慧 日 破 诸 闇 , 能 伏 灾 风 火 , 普 明 照 世 间 。

bēi tǐ jiè léi zhèn , cí yì miào dà yún , shù gān lù fǎ yǔ , miè chú fán nǎo yàn 。
悲 体 戒 雷 震 ,慈 意 妙 大 云 , 澍 甘 露 法 雨 ,灭 除 烦 恼 焰 。

zhènɡ sònɡ jīnɡ guān chù , bù wèi jūn zhèn zhōnɡ ,
诤 讼 经 官 处 , 怖 畏 军 阵 中 ,

niàn bǐ guān yīn lì , zhònɡ yuàn xī tuì sàn 。
念 彼 观 音 力 , 众 怨 悉 退 散 。

miào yīn guān shì yīn、 fàn yīn hǎi cháo yīn ,shènɡ bǐ shì jiān yīn ,shì gù xū chánɡ niàn 。
妙 音 观 世 音 、 梵 音 海 潮 音 ,胜 彼 世 间 音 ,是 故 须 常 念 。
niàn niàn wù shēnɡ yí 。 guān shì yīn jìnɡ shènɡ ,yú kǔ nǎo sǐ è、nénɡ wéi zuò yī hù 。
念 念 勿 生 疑 。 观 世 音 净 圣 ,于 苦 恼 死 厄 、 能 为 作 依 怙 。

jù yì qiè gōnɡ dé , cí yǎn shì zhònɡ shēnɡ , fú jù hǎi wú liànɡ , shì gù yīnɡ dǐnɡ lǐ 
具 一 切 功 德 ,慈 眼 视 众 生 ,福 聚 海 无 量 ,是 故 应 顶 礼 。

ěr shí chí dì pú sà jí cónɡ zuò qǐ ,qián bái fó yán: “ shì zūn ,ruò yǒu zhònɡ shēnɡ 、
尔 时 持 地 菩 萨 即 从 座 起 ,前 白 佛 言 :“世 尊 ,若 有 众 生 、

wén shì guān shì yīn pú sà pǐn 、 zì zɑi zhī yè ,pǔ mén shì xiàn shén tōnɡ lì zhě ,
闻 是 观 世 音 菩 萨 品 、 自 在 之 业 ,普 门 示 现 神 通 力 者 ,

dānɡ zhī shì rén gōnɡ dé bù shǎo 。 ” fó shuō shì pǔ mén pǐn shí ,
当 知 是 人 功 德 不 少 。 ”佛 说 是 普 门 品 时 ,

zhònɡ zhōnɡ bá wàn sì qiān zhònɡ shēnɡ ,
众 中 八 万 四 千 众 生 ,

jiē fā wú děnɡ děnɡ ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí xīn 。
皆 发 无 等 等 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 心 。Universal Gates Chapter
Of
Bodhisattva Guan Shi YinIn

Wondrous Dharma Lotus SutraTranslated into Chinese
By
Tripitaka Dharma Master Kumarajiva
Of
Yao Qin Dynasty
Translated from Chinese into English
By
Dr. Yutang Lin


Then Bodhisattva Inexhaustible Intent rose up from his seat, exposed his right shoulder as a gesture of respect, folded his palms, facing the Buddha and asked, "World Honored One, Bodhisattva Avalokitesvara is for what causal conditions to be named Guan Shi Yin, Observing Worldly Sounds?"
Buddha told Bodhisattva Inexhaustible Intent, "Good man, if there were innumerable hundreds of thousands of myriads of billions sentient beings who were experiencing all sorts of suffering and sorrows, and upon hearing about this Bodhisattva Guan Shi Yin they would single-mindedly repeat his name, then Bodhisattva Guan Shi Yin would instantaneously observe their sound and they would thereby attain emancipation.

If there were someone who maintained repetition of the name of this Bodhisattva Guan Shi Yin, and if this person entered a big fire, then by the forceful spiritual power of this Bodhisattva fire could not burn this person. If such a person were floated away by huge water, and called out the name of this Bodhisattva, then this person would reach shallows. Suppose that there were hundreds of thousands of myriads of billions sentient beings who entered great ocean in search of gold, silver, beryl, crystal, agate, coral, amber, pearl and other treasures. If black winds had blown their ships to the ghost land of raksasas, and there were even only one among them that called out the name of Bodhisattva Guan Shi Yin, then all those people would be free from the danger of raksasas. For such causal conditions he is named Observing Worldly Sounds.

Further, if there were someone who, on the brink of being harmed, called out the name of Bodhisattva Guan Shi Yin, then the knives and sticks held by others would break into pieces and thereby that person would be spared. If a great-thousand world system consisting of thousand-cube worlds were filled fully with yaksas and raksasas that intend to vex someone, then upon hearing that person’s calling the name of Bodhisattva Guan Shi Yin those horrible ghosts could not even gaze at the person with angry eyes not to mention to inflict harms. If someone, guilty or innocent, were physically confined by handcuffs and shackles, and this person called out the name of Bodhisattva Guan Shi Yin, then all such fetters would break down and the person become liberated.
If a great-thousand world system consisting of thousand-cube worlds were filled fully with vengeful thieves, and a master of merchants led a group of merchants carrying precious treasures on a dangerous road, then one among them called out to say, ‘Good men, don’t be afraid. You should all call out single-mindedly the name of Bodhisattva Guan Shi Yin. This Bodhisattva is capable of conferring the blessing of fearlessness upon sentient beings. If you call out the name, then you would be free from these vengeful thieves.’ The merchants, upon hearing this, all said aloud, ‘Namo Bodhisattva Guan Shi Yin.’ Due to this calling of his name they right away got liberated. Inexhaustible Intent, the forceful spiritual power of Great Bodhisattva Guan Shi Yin is as awe-inspiring as such.
If there were sentient beings who were much under the influence of sexual desires, by constantly repeating the name of Bodhisattva Guan Shi Yin with reverence they would become free from such desires. Were they full of anger, by constantly repeating the name of Bodhisattva Guan Shi Yin with reverence they would become free from anger. Were they full of ignorance, by constantly repeating the name of Bodhisattva Guan Shi Yin with reverence they would become free from ignorance. Inexhaustible Intent, Bodhisattva Guan Shi Yin possesses great forceful spiritual power of this sort that could benefit beings in many ways; therefore, sentient beings should often repeat his name in their minds.

If a woman desired a male offspring, by prostrating and making offerings to Bodhisattva Guan Shi Yin she would give birth to a male endowed with merits and wisdom. If she desired a female offspring, she would give birth to a female endowed with proper features and merits accumulated in past lives that would win admiration from people. Inexhaustible Intent, Bodhisattva Guan Shi Yin possesses such powers. If there were sentient beings who would reverently prostrate to Bodhisattva Guan Shi Yin, then the merits they thereby accrued would not be in vain. Therefore, sentient beings should all maintain repetition of the name of Bodhisattva Guan Shi Yin.
Inexhaustible Intent, if there were someone who maintained repetition of the names of Bodhisattvas as numerous as the sands of sixty-two billion Ganges rivers, and in addition had made offerings of drinks, foods, clothing, beddings, and medicines to them throughout this person’s lifetime, then what do you think, did such a good man or good woman have much merits?" Inexhaustible Intent said, "Very much, World Honored One." Buddha said, "If there were someone else who maintained repetition of the name of Bodhisattva Guan Shi Yin or just made prostration and offering once, then the merits of these two persons were exactly the same without differences, inexhaustible through hundreds thousands myriads billions kalpas. Inexhaustible Intent, maintaining repetition of the name of Bodhisattva Guan Shi Yin would receive similar benefit of countless and boundless merits."
Bodhisattva Inexhaustible Intent asked Buddha, "World Honored One, how does Bodhisattva Guan Shi Yin roam this Saha world? How does he convey Dharma to sentient beings? What are matters that demonstrate his power of skillful means?" Buddha told Bodhisattva Inexhaustible Intent, "Good man, if there were lands and sentient beings that should be saved through the body of a Buddha, then Bodhisattva Guan Shi Yin would appear as the body of a Buddha to preach Dharma to them. To those that should be saved through the body of a Pratyeka-Buddha he would appear as the body of a Pratyeka-Buddha to preach Dharma. To those that should be saved through the body of a Sravaka he would appear as the body of a Sravaka to preach Dharma.
To those that should be saved through the body of Mahabrahman he would appear as the body of Mahabrahman to preach Dharma. To those that should be saved through the body of Sakra-devanam-indra he would appear as the body of Sakra-devanam-indra to preach Dharma. To those that should be saved through the body of Isvara he would appear as the body of Isvara to preach Dharma. To those that should be saved through the body of Mahesvara he would appear as the body of Mahesvara to preach Dharma. To those that should be saved through the body of a heavenly great general he would appear as the body of a heavenly great general to preach Dharma. To those that should be saved through the body of Vaisravana he would appear as the body of Vaisravana to preach Dharma.
To those that should be saved through the body of a minor king he would appear as the body of a minor king to preach Dharma. To those that should be saved through the body of an elder he would appear as the body of an elder to preach Dharma. To those that should be saved through the body of a householder he would appear as the body of a householder to preach Dharma. To those that should be saved through the body of an official he would appear as the body of an official to preach Dharma. To those that should be saved through the body of a Brahman he would appear as the body of a Brahman to preach Dharma.
To those that should be saved through the body of a Bhiksu, Bhiksuni, Upasaka, or Upasika he would appear as the body of a Bhiksu, Bhiksuni, Upasaka, or Upasika to preach Dharma. To those that should be saved through the body of the wife of an elder, householder, official, or Brahman he would appear as the body of such a lady to preach Dharma. To those that should be saved through the body of a boy or girl he would appear as the body of a boy or girl to preach Dharma.
To those that should be saved through the body of a heavenly being, dragon, Yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kimnara, Mahoraga, human, or non-human he would appear as all those to preach Dharma. To those that should be saved through the body of a Vajrapani he would appear as the body of a Vajrapani to preach Dharma.
Inexhaustible Intent, this Bodhisattva Guan Shi Yin had accomplished such merits, and used various forms to roam all kinds of lands in order to guide sentient beings toward liberation from suffering. Therefore, all of you should whole-heartedly make offerings to Bodhisattva Guan Shi Yin. This Bodhisattva Guan Shi Yin could give blessing of fearlessness in fearful and urgent dangers. Therefore, all in this Saha world call him the Provider of Fearlessness."
Bodhisattva Inexhaustible Intent said to Buddha, "World Honored One, now I should make offerings to Bodhisattva Guan Shi Yin." Then he untied the necklace around his neck that consisted of all kinds of jewel beads and was worth hundreds of thousands taels of gold, gave it to Bodhisattva Guan Shi Yin with the words, "Kind One, accept this offering of jeweled necklace for the sack of Dharma." Then Bodhisattva Guan Shi Yin would not accept it. Inexhaustible Intent said again to Bodhisattva Guan Shi Yin, "Kind One, out of sympathy for those of us please accept this necklace." Then Buddha told Bodhisattva Guan Shi Yin, "Should have sympathy for this Bodhisattva Inexhaustible Intent and the four groups, heavenly beings, dragons, Yaksas, Gandharvas, Asuras, Garudas, Kimnaras, Mahoragas, humans, non-humans, etc., therefore accept this necklace." Right then Bodhisattva Guan Shi Yin out of sympathy for all those among the four groups and the heavenly beings, dragons, humans, non-humans, etc., accepted his necklace. He divided it into two halves. One half offered to Buddha Sakyamuni; one half offered to the pagoda of Buddha Prabhutaratna.
"Inexhaustible Intent, Bodhisattva Guan Shi Yin possesses such freedom of miraculous power to roam the Saha world." Then Bodhisattva Inexhaustible Intent asked in gathas:
World Honored One with wondrous signs complete
Now I ask him once more
For what causal conditions the son of Buddha
Is named Guan Shi Yin
The honorable one with wondrous signs complete
Replies in gathas to Inexhaustible Intent
Listen you to the activities of Guan Yin
Responding well to all places in all directions
Great vows deep as oceans

Having passed kalpas inconceivable
Attended more than thousands of billions Buddhas

Developed great pure vows
For you I mention them in brevity

Hearing his name and seeing his form
Such mental glimpses would not be in vain

But could extinguish suffering in all realms

Suppose some harmful intention had arisen
And one is pushed into a huge pit of fire

The power of chanting Guan Shi Yin
Would transform the fire pit into a pond
Or if one were floating in a huge ocean
And experiencing dangers of dragons, fish and ghosts
The power of chanting Guan Shi Yin
Would prevent waves from sinking this person
Or if one were at the pinnacle of Mount Sumeru
But pushed off the peak by some human being
The power of chanting Guan Shi Yin
Would sustain one in sky like the sun
Or if one were chased by bad people
And fell off the Vajra Mountain
The power of chanting Guan Shi Yin
Would render impossible the loss of a hair
Or if one were surrounded by vengeful foes
Each holding a knife to inflict harm
The power of chanting Guan Shi Yin
Would immediately raise mercy in their minds
Or if one were suffering from judicial hardship
At the brink of ending one’s life by execution
The power of chanting Guan Shi Yin
Would break the executioner’s knife into pieces
Or if one were imprisoned and shackled
With hands cuffed and feet chained
The power of chanting Guan Shi Yin
Would release one from such bondage
Curses and all sorts of poisons
Which were intended to harm one’s body
The power of chanting Guan Shi Yin
Would send them back to the originator
Or if one encountered evil Raksasas
Malevolent dragons, ghosts and the like
The power of chanting Guan Shi Yin
Would right away stop them from doing harm
Or if one were surrounded by fierce animals
With sharp teeth and claws that are scary
The power of chanting Guan Shi Yin
Would drive them hurriedly away in all directions
Venomous snakes and scorpions
Poisonous miasma, smoke and burning fire
The power of chanting Guan Shi Yin
Would turn them back automatically
Clouds, drumming thunders and striking lightning
Falling hails and pouring heavy rains
The power of chanting Guan Shi Yin
Would right away disperse all of them
Sentient beings are cornered into difficult situations
Countless sufferings are pressing on them
The power of wondrous wisdom of Guan Yin
Could relieve all sufferings in the world
Complete with all sorts of supernatural powers
Applying extensively skillful means of wisdom
In all lands in the ten directions there is
No place where Guan Yin does not appear
All sorts of evil realms such as
Hells, ghosts and animals
Suffering of birth, senility, illness and death
Gradually would all be rendered extinct
View of Truth, view of purity
View of extensive wisdom
View of compassion and view of mercy
Constantly longed for, constantly looked up to
Light of purity that is blemish free
Sun of wisdom destroying all darkness
Capable of pacifying calamities of wind or fire
Universal clarity illuminating the world
Embodiment of compassion with thundering precepts
Merciful intentions form wondrous huge clouds
Pouring nectar rains of Dharma
To extinguish flames of sorrows
In courts due to legal battles or
In battle formation that are horrible
The power of chanting Guan Shi Yin
Would cause all enemies to retreat and disperse
Wondrous sounds, observing worldly sounds
Pure sounds, ocean tidal sounds
Superior to worldly sounds
Therefore one should constantly recall it
Thought after thought, let no doubt arise
Pure Holiness Guan Shi Yin
In suffering, sorrows, dying and dangers
Capable of serving as a refuge
Complete with all kinds of merits
Watching sentient beings with merciful eyes
Happiness accumulated as a boundless ocean
Therefore all should make prostration to him
Then Bodhisattva Earth Holding stood up from his seat, walked up to Buddha and said, "World Honored One, if there were sentient beings who heard about the liberated activities of Bodhisattva Guan Shi Yin as mentioned in this chapter and his supernatural power to appear through universal gates, then it should be understood that such people had had not few merits." While Buddha was saying this Universal Gates Chapter eighty-four thousand sentient beings among the assembly all initiated the nonequal-rank unsurpassable right Bodhi mind.
Translation completed on October 29, 2001
El Cerrito, California

No comments: